Школа молодого майстра

"Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки

обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективу"

(В. Сухомлинський)

Мета: прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до навчально-виховної діяльності в ПТНЗ, надання практичної допомоги майстрам виробничого навчання, формування творчого підходу до професії.

 Завдання:

 • Систематизація знань з навчання та виховання.
 • Ознайомленні з інноваційними процесами в педагогіці та формування вміння використовувати їх на практиці.
 • Вивчення педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.

     Колективною формою методичної роботи в ЗП(ПТ)О, яка сприяє розвитку початкового професійно-педагогічного рівня  майстрів виробничого навчання є школа молодого фахівця. Передусім нами обґрунтовано концепцію школи молодого фахівця, в основу якої було покладено компетентнісний підхід до здійснення навчальної та навчально-виробничої діяльності в ЗП(ПТ)О.

Організаційна структура школи молодого фахівця передбачає наступні етапи:

 • діагностичний, який забезпечує виявлення індивідуальних потреб у методичній допомозі;
 • плануючий, передбачає визначення та планування основних напрямів розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання;
 • організаційний, що забезпечує якісне формування знань та умінь майстрів виробничого навчання з визначених проблем;
 • корегуючий, що передбачає внесення колективів з урахуванням набутих знань, умінь та необхідних для здійснення навчальної та навчально-виробничої діяльності;
 • практичний, завдяки якому здійснюється обмін набутим досвідом.

Участь майстрів-початківців виробничого навчання в означеній колективній формі забезпечує формування:

 • уміння проектувати зміст професійно-практичного навчання з урахуванням вимог державних стандартів професії;
 • уміння визначати раціональні форми і методи професійного навчання;
 • уміння корегувати свою професійну діяльність та вносити зміни до індивідуального плану самоосвіти;
 • уміння систематизувати необхідну психолого-педагогічну, методичну, технічну та технологічну інформацію та користуватися нею під час підготовки й організації навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О.