Засідання педагогічних рад

Положення про педагогічну раду

1.    Загальні положення

Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

Основними завданнями педагогічної ради є:

 • забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;
 • вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
 • забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

2.1.  Педагогічна рада створюється наказом директора навчального закладу терміном на один рік.

2.2.  Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування навчального закладу.

2.3.  Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності -заступник директора з навчальної роботи.

2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3. Повноваження педагогічної ради

 Педагогічна рада розглядає та обговорює:

3.1. Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.

3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.

3.3. Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі.

3.4. Удосконалення форм і методів навчання як на денному, так і на заочному відділеннях.

3.5.Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.

3.6.Стан практичного навчання в навчальному закладі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.

3.7. Питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі.

3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.

3.9. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

3.10.Стан дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів і студентів.

3.11.Стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.

3.12.Питання охорони праці.

3.13.Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.

3.14.Підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів, поточного контролю.

3.15.Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.

3.16.Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

3.17.Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.

На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

4.  Регламент роботи педагогічної ради

4.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором навчального закладу.

4.2.Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3.Порядок денний заздалегідь вивішується в методичному кабінеті. Засідання педагогічної ради ретельно готується.

4.4.Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

4.5.Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.6.Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.7.Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосу­ванням.

4.8.Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

4.9.Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

5. Виконання рішень педагогічної ради

5.1. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів навчального закладу.

5.2. Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.

Тематика педагогічних рад ДНЗ "КЦПОММ"

Засідання № 1: «Серпнева нарада»

 • Підсумки роботи педколективу за 2019-2020 н.р.;
 • Аналіз виконання державного та регіонального замовлення;
 • Завдання на новий навчальний рік;
 • Затвердження попереднього педнавантаження, наказів на новий навчальний рік;
 • Затвердження плану роботи центру на 2020-2021 н. р.;
 • Готовність МТБ до нового навчального року;
 • Звіт про фінансову діяльність

Засідання № 2:

 • Аналіз новоприйнятого контингенту;
 • Аналіз успішності новоприйнятого контингенту;
 • Робота НПЦ за галузевим спрямуванням «ЕРОЕ.ЕСМЕ. ЕООМ»

Засідання № 3:

 • Аналіз результативності навчально-виробничого процесу за І семестр 2020-2021 н. р. та завдання на ІІ семестр;
 • Стан охорони праці;
 • Звіт про фінансову діяльність

Засідання №4:

 • Стан профорієнтаційної роботи педагогічних працівників;
 • Допуск учнів ІІ та ІІІ курсу до державної підсумкової атестації та підготовка до ЗНО;
 • Атестація педпрацівників центру

Засідання №5:

 • Допуск учнів ІІІ курсів та груп ТН до ДКА;
 • Профорієнтація: підсумки та завдання;
 • Проект річного плану роботи центру на 2021-2022 навчальний рік

Інструктивно-методичні наради педагогічних працівників

ДНЗ "КЦПОММ"

Основні напрямки роботи

Відповідальний за підготовку

Термін виконання

Контроль за виконанням

Засідання № 1:

 • Ведення  документації КЦПОММ;
 • Навчально-методичне забезпечення навчального процесу;
 • Методика проведення 1 уроку

Заступник директора з НР, заступник директора з НВР, методист

Серпень

Директор

Засідання № 2:

 • Затвердження планів роботи МК  на новий навчальний рік;
 • Затвердження планів роботи зав. навч. кабінетами

Заступник директора, заступник директора з НВР, заст. директора з НР, методист

Вересень

Директор

Засідання № 3:

 • Організація з проведення атестації педагогічних працівників центру;
 • Аналіз директорських контрольних робіт за курс школи;
 • Підготовка до проведення психолого-педагогічних консиліумів на І курсі

Заступник директора з НР, методист, заступник директора з НВР, психолог

Жовтень

Директор

Засідання № 4:

 • Підготовка та проведення олімпіад з базових предметів, конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика;
 • Підготовка матеріалів викладачів, що атестуються на розгляд НМР НМЦ ПТО

Заступник директора з НР, методист

Листопад

Директор

Засідання № 5:

 • Аналіз олімпіад з базових предметів;
 • Підготовка звітної документації за І семестр 2020-2021 н.р.;
 • Ведення журналів т/н;
 • Підготовка матеріалів викладачів, що атестуються, на розгляд НМР НМЦ ПТО

Заступник директора з НР, методист

Грудень

Заступник директора з НВР

Засідання № 6:

 • Підготовка до ДКА учнів ІІІ курсу та груп ТН;
 • Аналіз контрольних робіт зі спецдисциплін в групах ІІІ курсу, ТН;
 • Підготовка матеріалів викладачів, що атестуються у 2021 році, на розгляд НМР НМЦ ПТО
 • Про проведення Дня відкритих дверей

Заступник директора з НР, заступник директора з НВР

Січень-лютий

Директор

Засідання № 7:

 • Про завершення теоретичного навчання в групах ІІІ курсу;
 • Атестація педпрацівників центру

Заступник директора з НВР, заст. директора з НР, методист

Березень

Директор

Засідання № 8:

 • Стан впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
 • Підготовка необхідної документації для проведення випускних кваліфікаційних екзаменів

Заступник директора з НВР, заст. директора з НР, методист

Квітень

Директор

Засідання № 9:

 • Підготовка необхідних матеріалів для проведення випускних кваліфікаційних екзаменів;
 • Про стан профорієнтаційної роботи викладачів
 • Про роботу творчої групи педагогів над проєктом плану методичної роботи закладу на 2021-2022 н.р.

Заст. директора з НВР, заст. директора з НР, заст. директора,

секретар прийм. комісії

Травень

Директор

 Засідання № 10:

 • Звіти голів методичних комісій та зав. навчальними кабінетами про роботу у 2020-2021 н. р.
 • Про допуск до ДКА

Заступник директора з НВР, заст. директора з НР, заст. директора

Червень

Директор